Fakta om udviklingsplanen

Udviklingsplanen for Gadehavegård, der indsendes til ministeriet i slutningen af maj, blev præsenteret på et beboermøde 12. maj 2019.

Planen er opdelt i to dele:  1. Planer for de nuværende almene boliger, og 2. Planer for nye byggerier i Gadehavegård.

Se beboeravis om udviklingsplanen her

Se video fra præsentationen af udviklingsplanen her

 

Her kan du læse om planens indhold:

1. Planen for de almene boliger frem mod 2030:

Nedrivning
Der skal nedrives 260 af de nuværende boliger i Gadehavegård. Blandt andet for at skabe plads til de nye veje i bebyggelsen. Nedrivning skal desuden give mulighed for fortætning med private boliger og almene ældreboliger i området.

Det er ikke besluttet, hvilke boliger der skal nedrives. De konkrete løsninger skal udarbejdes af eksterne rådgivere og arkitekter, men der ønskes en plan, hvor der ikke nødvendigvis kun nedrives hele blokke, men også dele af blokke – enten opdelt til punkthuse, blokke med varierede etagehøjder eller partielt for f.eks. at give plads til tagterrasser mv.

Renovering – bedre boliger og bedre tilgængelighed
Flere beboere har hen over vinteren deltaget i workshops om de fysiske forandringer inde og ude, og input fra disse workshops anvendes nu til den helhedsplan, som anviser, hvordan de tilbageværende almene boliger i Gadehavegård kan renoveres og dermed få et markant og længe ønsket løft. Flere boliger tænkes omdannet til såkaldte tilgængelighedsboliger med elevatoradgang. Udearealerne skal gennemgå en stor forandring.

Bortset fra de boliger der nedrives, forventer vi at alle tilbageblevne boliger skal renoveres, og de første renoveringsarbejder vil efter planen gå i gang i 2023.

Sammenlægninger  – varierede boligtyper
For at skabe et mere varieret og fremtidssikret boligudbud  sammenlægges 100 et-værelseslejligheder med andre lejligheder. Det vil give mulighed for at skabe nye boligtyper i bebyggelsen, fx boliger i flere etager.

Salg af almene familieboliger – blandede ejerformer
Der sælges 75 boliger i Gadehavegård med henblik på at skabe blandede ejerformer i området. Der skal laves en bebyggelsesplan, hvoraf det fremgår hvilke lejligheder/ejendomme, der udbydes til salg:

  • Nuværende beboere kan etablere en andelsboligforening og i fællesskab købe den eller de ejendomme, der udpeges til formålet.
  • Beboere kan købe lejligheder
  • Flere lejligheder kan sælges til privat udlejning

Frasalg af boliger kan opjusteres i sidste del af udviklingsplansperioden såfremt der ikke er behov for det aftalte antal ungdomsboliger.

Ommærkning til ungdomsboliger – flere boliger til unge studerende
Op mod 105 et-værelsesboliger omdannes (ommærkes) til ungdomsboliger. Boligerne henvender sig til unge studerende og ommærkningen gennemføres i etaper og tilpasses efterspørgslen efter ungdomsboliger.

 

2. Nye anlæg og byggerier i Gadehavegård frem mod 2030:

Ny bebyggelsesplan klar midt i 2020
Som en del af udviklingsplanen udarbejdes en bebyggelsesplan, som viser hvor der kan bygges nye boliger, hvilke boliger der skal rives ned og hvordan vejsystemet fremtidigt bedst udformes. Bebyggelsesplanen forventes at være klar midt i 2020.

Der er høje forventninger til områdets nye arkitektur – både når det gælder boliger, der renoveres, og nye byggerier. Bebyggelsesplanen skal bidrage til ambitionen om, at der skal være plads til at eksperimentere med byggeformer og -materialer, så Gadehavegård kan fungere som et by- og boligeksperimentarium.

Infrastruktur (nye vejanlæg)
Det undersøges om Taastrupgaardsvej kan forlænges ind gennem den første del af bebyggelsen i Gadehavegård og herefter ud til Øtoftegaardsvej, så der skabes en ny adgang til Roskildevej med signalanlæg. De nye veje vil bidrage til en forbedret tilgængelighed til Gadehavegård.

I forbindelse med at dele eller hele volden mod Roskildevej fjernes  skal det også undersøges om det er muligt at forskyde Øtoftegårdsvej, så der bliver mulighed for fortætning i den nordlige del af Gadehavegård. I fremtiden vil langtidsparkering for lastbiler ikke længere være mulig på Øtoftegårdsvej.

Nye, almene ældreboliger
Som en del af aftalen mellem Høje Taastrup Kommune og DFB skal der opføres 54 nye ældreboliger i Gadehavegård.

Nye, private boliger
Der skal bygges 100 private boliger på de nuværende parkeringsarealer og friarealerne nord for Gadehavegård. De private boliger skal have en gennemsnitsstørrelse på 95 kvm. for at imødekomme behovet hos familier, par og personer som ønsker at dele en bolig.

Nyt kvarterhus
I en naturlig forlængelse af den igangsatte områdefornyelse i Gadehavekvarteret med etablering af en kvarterpark, skal der også opføres et kvarterhus på ca. 1.800 kvm. øst for kvarterparken.

Kvarterhuset skal være et socialt og kulturelt knudepunkt og et fælles fysisk mødested. En gruppe med deltagelse af Høje-Taastrup Kommune og beboere fra DFB/Domea.dk undersøger i øjeblikket i fællesskab hvordan huset kan og skal fungere.

Der søges fondsstøtte til opførelsen, og herudover vil både Høje Taastrup Kommune og DFB være blandt bidragsyderne

Campus – bydelens nye centrum
Høje-Taastrup kommune sikrer, at der etableres et Campus-hus på 4.000 kvm. inde i Gadehavegård, som en del af visionen om Gadehavegård som en vidensby. Campus bringer uddannelsestilbud ind i Gadehavegård, som sammen med de ’nye’ studieboliger styrker mulighederne for et liv som ung studerende i kommunen. Campus-huset skal have en attraktiv og synlig placering og dermed blive et nyt centrum i Gadehavegård, hvor Campus skal være en markør for området.

Læs pressemeddelelse fra Høje Taastrup Kommune og Domea.dk/DFB her