Fakta om udviklingsplanen

(opdateret 17. juni 2021:)

Fakta om udviklingsplanen

Udviklingsplanen for Gadehavegård blev præsenteret på et beboermøde 12. maj 2019 og er siden blevet godkendt af ministeriet.

I perioden fra september 2019-juni 2020 er der blevet arbejdet på en såkaldt bebyggelsesplan, som skal vise, hvad der konkret skal ske i området. Bebyggelsesplanen viser hvilke boliger, der skal nedrives, sælges, sammenlægges, ommærkes til ungdomsboliger og renoveres – hvor der skal bygges nye boliger, ældreboliger og hvordan nye grønne områder og P-pladser bliver placeret med meget mere.

Efter bebyggelsesplanen blev offentliggjort i juni i 2020 gik arbejdet med at finde genhusning til berørte beboere i gang. Men allerede nu kan du som beboer få svar på spørgsmål om genhusning hos afdelingens to genhusningskoordinatorer. 

Vil du læse mere om selve udviklingsplanen, har vi samlet tegninger, læsestof og videoer her nedenfor.

Planen er opdelt i to dele:  1. Planer for de nuværende almene boliger, og 2. Planer for nye byggerier i Gadehavegård.

Se beboeravis om udviklingsplanen her

Se video fra præsentationen af udviklingsplanen her

Se oplæg til de rådgivere, der har udarbejdet bebyggelsesplanen, her  

Se Etapetidsplanen for de 3 etaper: 1) 2022-25 2) 2025-2027 3) 2027-20230

Se Visionerne for hvordan Gadehavegård ser ud i 20230

 

Her kan du læse om planens indhold:

1. Planen for de almene boliger frem mod 2030:

Nedrivning
Der skal nedrives 260 af de nuværende boliger i Gadehavegård. Blandt andet for at skabe plads til de nye veje i bebyggelsen. Nedrivning skal desuden give mulighed for fortætning med private boliger og almene ældreboliger i området.

De konkrete løsninger bliver udarbejdet af eksterne rådgivere og arkitekter løbende. Men arkitektfirmaet Arkitema vandt konkurrencen i 2020 fordi de bl.a. opfyldte ønskerne om en plan, hvor der ikke kun skal nedrives hele blokke, men også dele af blokke – enten opdelt til punkthuse, blokke med varierede etagehøjder eller partielt for f.eks. at give plads til tagterrasser mv.

Renovering – bedre boliger og bedre tilgængelighed
Flere beboere har hen over vinteren deltaget i workshops om de fysiske forandringer inde og ude, og input fra disse workshops anvendes nu til den helhedsplan, som anviser, hvordan de tilbageværende almene boliger i Gadehavegård kan renoveres og dermed få et markant og længe ønsket løft.  Udearealerne skal gennemgå en stor forandring.

Sammenlægninger  – varierede boligtyper
For at skabe et mere varieret og fremtidssikret boligudbud  sammenlægges 100 et-værelseslejligheder med andre lejligheder, så lejlighederne bliver større. Det vil give mulighed for at skabe nye boligtyper i bebyggelsen, fx boliger i flere etager.

Salg af almene familieboliger – blandede ejerformer
Der bliver solgt to blokke med i alt 75 boliger i Gadehavegård for at skabe blandede ejerformer i området. Der skal laves en bebyggelsesplan, hvoraf det fremgår hvilke lejligheder/ejendomme, der udbydes til salg:

  • Nuværende beboere kan etablere en andelsboligforening og i fællesskab købe blokken de bor i.
  • Beboere kan købe lejlighederne
  • Lejlighederne sælges til privat udlejning

Frasalg af flere boliger end de to blokke der er udpeget til salg, kan opjusteres i sidste del af udviklingsplansperioden frem mod 2030, hvis der ikke er behov for det aftalte antal ungdomsboliger.

Ommærkning til ungdomsboliger – flere boliger til unge studerende
Op mod 105 et-værelsesboliger omdannes (ommærkes) til ungdomsboliger. Boligerne henvender sig til unge studerende og ommærkningen gennemføres i etaper og tilpasses efterspørgslen efter ungdomsboliger.

2. Nye anlæg og byggerier i Gadehavegård frem mod 2030:

Ny bebyggelsesplan lå klar midt i 2020
Som en del af udviklingsplanen udarbejdes en bebyggelsesplan, som viser hvor der kan bygges nye boliger, hvilke boliger der skal rives ned og hvordan vejsystemet fremtidigt bedst udformes.

Der er høje forventninger til områdets nye arkitektur – både når det gælder boliger, der renoveres, og nye byggerier. Bebyggelsesplanen bidrager til ambitionen om, at der skal være plads til at eksperimentere med byggeformer og -materialer, så Gadehavegård kan fungere som et by- og boligeksperimentarium.

Infrastruktur (nye vejanlæg)

Taastrupgårdsvej forlænges ind gennem den første del af bebyggelsen i Gadehavegård og herefter ud til Øtoftegårdsvej, så der skabes en ny adgang til Roskildevej med signalanlæg. De nye veje vil bidrage til en forbedret tilgængelighed til Gadehavegård.

I forbindelse med at dele eller hele volden mod Roskildevej fjernes  skal det også undersøges om det er muligt at forskyde Øtoftegårdsvej, så der bliver mulighed for fortætning i den nordlige del af Gadehavegård. I fremtiden vil langtidsparkering for lastbiler ikke længere være mulig på Øtoftegårdsvej.

Nye, almene ældreboliger
Som en del af aftalen mellem Høje Taastrup Kommune og DFB bliver der opført 54 nye ældreboliger i Gadehavegård på Øksens P-Plads. Som det ser ud nu, vil beboerhuset indgå som et sundheds/aktivitetshus for de anviste ældre og handicappede i området.

Nye, private boliger
Der skal bygges 100 private boliger på de nuværende parkeringsarealer og friarealerne nord for Gadehavegård. De private boliger skal have en gennemsnitsstørrelse på 95 kvm. for at imødekomme behovet hos familier, par og personer som ønsker at dele en bolig.

Nyt kvarterhus
Beboerhusets aktiviteter og fester vil fremover blive i det nye Kvarterhus. Vi regner med at det står færdigt i slutningen af 2024.

I en naturlig forlængelse af den igangsatte områdefornyelse i Gadehavekvarteret med etablering af en kvarterpark, bliver der opført et Kvarterhus på ca. 1.800 kvm. øst for kvarterparken.

Kvarterhuset skal være et socialt og kulturelt knudepunkt og et fælles fysisk mødested. En gruppe med deltagelse af Høje-Taastrup Kommune og beboere fra DFB/Domea.dk undersøger i øjeblikket i fællesskab hvordan huset kan og skal fungere. Brugere og beboere af huset har også i foråret 2021 bidraget i flere workshops med deres ønsker for funktioner, praktiske adgange og den nye fælles kultur i det store Kvarterhus.

RealDania har fondsstøttet huset med 15 millioner og dermed 1/3 af budgettet.  Herudover vil både Høje Taastrup Kommune og DFB være blandt bidragsyderne

Campus – bydelens nye centrum
Høje-Taastrup kommune sikrer, at der etableres et Campus-hus på 4.000 kvm. inde i Gadehavegård, som en del af visionen om Gadehavegård som en vidensby. Campus bringer uddannelsestilbud ind i Gadehavegård, som sammen med de ’nye’ studieboliger styrker mulighederne for et liv som ung studerende i kommunen. Campus-huset skal have en attraktiv og synlig placering og dermed blive et nyt centrum i Gadehavegård, hvor Campus skal være en markør for området.

Læs pressemeddelelse fra Høje Taastrup Kommune og Domea.dk/DFB her